ประวัติความเป็นมาของอำเภอคีรีมาศ

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๔๘๐ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะท้องที่ ตำบลโตนด ตำบลทุ่งหลวง ตำบลสามพวง และตำบลศรีคีรีมาศ ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ  เรียกว่า “กิ่งอำเภอศรีคีรีมาศ” การปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภออยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีคีรีมาศ โดยจัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ๓๐ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๔๘๑ ทางราชการได้โอนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีคีรีมาศ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไปอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ ๑ ตำบลโตนด ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงตำบล หมู่บ้าน แบ่งแยกตำบลทุ่งหลวงออกเป็นอีกตำบลหนึ่งเรียกว่า ตำบลบ้านป้อม ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอศรีคีรีมาศ และเปลี่ยนนามกิ่งอำเภอศรีคีรีมาศ เป็น “กิ่งอำเภอคีรีมาศ” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ กิ่งอำเภอคีรีมาศ ก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอคีรีมาศ” โดยมีนายอรุณ พุ่มสวัสดิ์ เป็นนายอำเภอคนแรก เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงตำบลหมู่บ้านแบ่งแยกตำบลสามพวงออกเป็นอีกตำบลหนึ่งเรียกว่า “ตำบลหนองจิก” และเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๔ แบ่งแยกตำบลบ้านป้อมออกเป็นอีกตำบลหนึ่งเรียกว่า “ตำบลนาเชิงคีรี” และในปี ๒๕๒๖ แบ่งแยกตำบลโตนดออกเป็นอีกตำบลหนึ่ง เรียกว่า “ตำบลหนองกระดิ่ง” อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคีรีมาศ

สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ
เบอร์โทรศัพท์: 0-5562-7105 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 1 ตำบลโตนด คีรีมาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay