การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อำเภอคีรีมาศเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมปิด เพื่อการค้าจำนวนมาก โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30,000 ไร่ แต่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวทำให้ผลผลิตไม่แน่นอน บางฤดูผลผลิตสูงบางฤดูผลผลิตต่ำขึ้นกับธรรมชาติ ถ้าน้ำฝนตกสม่ำเสมอผลผลิตดีและฝนแล้งช่วงออกดอกข้าวโพดก็ไม่ติดเมล็ด ผลผลิตต่ำ

การเตรียมดิน
1. เกษตรกรมีการเตรียมดั้งนี้
การไถเตรียมดินประมาณเดือน 5 ปลายเดือนเมษายนถ้าฝนตกหรือประมาณต้น เดือนพฤษภาคม
1.1 ไถดะ 1 ครั้ง
1.2 ไถแปร 1 ครั้ง
1.3 หยอดเมล็ดโดยใช้เครื่องหยอด ต่อกับรถไถเดินตาม
2. ระยะ แถว ประมาณ 70 ซ.ม.
    ระยะ ต้น ประมาณ 10 ซ.ม.

เมล็ดพันธุ์
1.1 เมล็ดพันธุ์ลูกผสมปิด กก. ละ 100 บาท หรือเกษตรกรบางคนจะซื้อเมล็ดพันธ์จากนายหน้า
1.2 อัตราที่ใช้ประมาณ 4 กก./ ไร่ นำมาขายทั้งเงินสดและเงินผ่อน

การใส่ปุ๋ย
1. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 การใส่ปุ๋ยจะใส่บริเวณที่ไม่โตและไม่งาม
2. อัตราที่ใช้ 4-6 กก/ไร่

ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดสตูพืช
เพราะหนอน เพลี้ย ไม่รบกวน

การเก็บเกี่ยว

1. อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 100 วัน
2. การเก็บเกี่ยวโดยวิธีการจ้างแรงงานคนเก็บ
3.เก็บผลผลิตแล้วกองผลผลิตไว้บริเวณบ้านหรือข้างงถนน ประมาณ 7 วัน เพื่อรอการสี การกองกับดินไม่มีภาชนะรองรับจะไม่มีสารอัลฟ่าท็อกชิน และถ้ามีภาชนะ เช่น ผ้าใบ รองพื้นจะเกิดสารอัลัฟ่าท็อกชิน 4.ค่าจ้างกระสอบละ 32 บาท

ผลผลิต
ประมาณ 700 กก/ไร่

ราคาการผลผลิต
1. ประมาณ 5.50 บาท/กก
2. การชื้อ-ขาย น้ำหนักที่ 18 กก/ถัง

หมายเหตุ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการปลูกมากคือ ต.โตนด ต. หนองกระดิ่ง ต.สามพวง ต. ทุ่งยางเมือง ต.ศรีคีรีมาศ ต.หนอกจิก


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ
เบอร์โทรศัพท์: 0-5562-7105 เบอร์แฟกซ์: ---
หมู่ที่ 1 ตำบลโตนด คีรีมาศ สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay